ศูนย์ทันตกรรมและรากเทียม รพ. มหาชัย


ทพ.ประชา โกศลนาคร - วุฒิบัตร ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ประชา โกศลนาคร


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร ทันตกรรมทั่วไป
เวลาตรวจ
ความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป
ทพ.พรชัย จรัสเจริญวิทยา - วุฒิบัตร ทันตแพทย์จัดฟัน

ทพ.พรชัย จรัสเจริญวิทยา


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ทันตแพทย์จัดฟัน
เวลาตรวจ
ความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน
ทพ.ปริญญา ชูเวชย์ - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ปริญญา ชูเวชย์


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
เวลาตรวจ
ความเชี่ยวชาญ
ทพญ.นิลทิพย์ กาญจนวิร - วุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.นิลทิพย์ กาญจนวิร


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาตรวจ
ความเชี่ยวชาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเด็ก
ทพ.ปริย แก้วประดับ - วุฒิบัตร ทันตกรรมหัตถการ สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

ทพ.ปริย แก้วประดับ


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ทันตกรรมหัตถการ สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
เวลาตรวจ
ความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหัตถการ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
ทพ.วรเทพ บุญรอด - วุฒิบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ.วรเทพ บุญรอด


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์
เวลาตรวจ
ความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.กรัณฑรัตน์  ประสงค์สุข - -

ทพญ.กรัณฑรัตน์ ประสงค์สุข


ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
-
เวลาตรวจ
ความเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ดาราพรรณ พัฒนพิชากร - วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ดาราพรรณ พัฒนพิชากร


แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาตรวจ
ความเชี่ยวชาญ รักษารากฟัน
ทพญ.วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล - ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล


ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
เวลาตรวจ
ความเชี่ยวชาญ ทันตกรรมจัดฟัน